Nếu mình rớt visa lần đầu thì mất bao lâu để xin lại tiếp ạ?