tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành

  1. Visa trọn gói

    TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH XUẤT NHẬP CẢNH - MẪU TK9 .

    TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH XUẤT NHẬP CẢNH - MẪU TK9 Mẫu TK9 – Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh ban hành kèm theo Thông tư só 67/2013/TT-BCA ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công An Quy định việc cấp giấy phép thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân...